Ze Statutu akademie tradičních věd MAE o.p.s.: 

ATS MAE o.p.s. je vědeckou a výukovou společností. Základním zaměřením ATS MAE o.p.s je vytvoření efektivních systémů výuky pro osobní i profesní růst jednotlivců s důrazem na zachování jejich trvalého duševního i fyzického zdraví. Za tímto účelem na neziskové bázi organizuje kurzy, semináře, symposia a kongresy, věnuje se publikační činnosti, včetně vydávání, rozšiřování odborných a vzdělávacích publikací z oblasti tradičních věd vztahujících se ke službám, systémům a činnostem, které komplexně usilují 
o obnovu a uchování tradic v rámci moderní společnosti.

Pro naplnění svého poslání trvale podporuje rovněž vývoj technologií pro diagnostiku, terapii, prevenci a péči 
o zdraví, organizuje a poskytuje vzdělávání, podporuje vědu a výzkum 
v oblasti nejnovějších technologií 
a metod. 

ATS MAE o.p.s. dále k naplnění svého poslání vytváří funkce, které slouží 
k rozvoji tzv. "chytré společnosti" 
(Smart Society) související v rámci regionů, států nebo unijních seskupení států s rozšířující se koncepcí "chytrých měst" (Smart Cities). 

ATS MAE o.p.s. je obecně prospěšnou společností s právní subjektivitou, která 
si stanovila za cíl podporovat moderní, efektivní a otevřené systémy péče 
o trvalý rozvoj lidské populace jako základního předpokladu existence zdravé lidské společnosti se zohledněním péče o osobnostní a profesní rozvoj. 

ATS MAE o.p.s. je oprávněna zřizovat organizační složky a další vědecká, vzdělávací a jiná pracoviště. Organizační složku lze zapsat do rejstříku 
obecně prospěšných společností. 

ATS MAE o.p.s. vytváří podmínky pro naplnění svého poslání v rámci Evropy. Při své činnosti se hlásí k dodržování Kodexu činnosti organizace. 

Za tímto účelem a podle podmínek a zásad tohoto statutu plní zejména tyto hlavní úkoly: 
a) připravuje a řídí pracovní konzultace a jednání v duchu plnění svých exekutivních funkcí, 
b) organizuje tematicky zaměřené semináře v jednotlivých oblastech své činnosti, 
c) organizuje činnosti pro ekonomické a finanční zajištění svého poslání, 
d) organizuje vzdělávací programy jednotlivých oborů tradičních věd, 
e) pořádá mezinárodní semináře a kongresy se zaměřením na problematiku tradičních věd, 
f) zřizuje informační portál ATS, 
g) odpovídá a vyučuje dodržování zásad a principů činnosti zakotvených 
v Kodexu, 
h) vytváří a rozvíjí vztahy se všemi institucemi, které pro naplnění poslání budou nezbytné a prospěšné. 

ATS MAE o.p.s. vede aktivní komunikaci zejména s příslušnými odbornými institucemi Evropské komise se sídlem v Bruselu, ale i s podobnými institucemi se stejným zaměřením v Evropě. 

ATS MAE o.p.s. při plnění svých cílů spolupracuje s akademickými institucemi a příslušnými státními institucemi jednotlivých států, kde působí partnerské organizace.

ATS MAE o.p.s. je neziskovou institucí, která veškeré prostředky získané ze svých aktivit, investuje do dalšího rozvoje a naplnění poslání obecně prospěšné činnosti. 

Statut společnosti ATS MAE o.p.s. byl schválen správní radou.